Pitanja i odgovori javnih tribina 2018. godine


 • U tijeku su pripreme za organizaciju tehničkog pregleda za kanalizaciju u Šarengradu uključujući i pročistač otpadnih voda koji bi se trebao obaviti početkom rujna. Po obavljenom tehničkom pregledu korisnici će se moći spajati na sustav kanalizacije. Procjena je da će tehnički pregled za kanalizaciju u Bapskoj uključujući spojni cjevovod Bapska-Šarengrad biti moguć tek negdje u drugom tromjesečju 2019 godine.
 • Jedini način prikupljanja fekalnih voda iz kućanstva ili proizvodnih objekata tamo gdje nema mogućnosti priključenja na sustav javne odvodnje su nepropusne septičke jame. Otpadne vode životinjskog podrijetla nastale na farmama zabranjeno je ispuštati u sustav javne kanalizacije. Vlasnici takvih farmi su dužni zbrinuti takav sadržaj na zakonom propisane načine, primjerice rasipanjem po poljoprivrednom zemljištu kao gnojivo što je nešto sa čime su isti zasigurno upoznati.
 • Problem zbrinjavanja otpadne ambalaže je sveobuhvatan i trenutno ne možemo odgovoriti na potrebe poljoprivrednika. Naime, u Hrvatskoj postoji ukupno 27 tvrtki koje su ovlaštene sakupljati otpadnu ambalažu. Za Vukovarsko-srijemsku županiju to je tvrtka "Komunalne i prijevozničke usluge Cerna". Oni bi prema Pravilniku o ambalaži i ambalažnom otpadu trebali na poziv preuzeti otpadnu ambalažu. Prema istom pravilniku i trgovac koji prodaje proizvod je dužan bez naknade preuzeti otpadnu ambalažu. To posebno vrijedi za sredstva za zaštitu bilja i ostalu ambalažu u kojoj je bio proizvod koji je označen kao opasan. Problem je taj što oni obično nemaju kapacitet za preuzimanje veće količine ambalaže. Neopasnu ambalažu koja je odvojeno prikupljena možemo preuzeti i mi te je odvesti ovlaštenom sakupljaču no problem je u tome što nemamo još uvijek za to predviđenu infrastrukturu. Tek kad se izgradi reciklažno dvorište u Iloku moći ćemo poljoprivrednicima izdati preteći list koji je njima potreban. Za sad smo im sugerirali da sami dovezu svoju neopasnu ambalažu na lokaciji "Zvijezda" u Iloku te da je tamo ostave zajedno sa plastikom i papirom koju prikupimo od kućanstava te ju od tamo Nevkoš jednom mjesečno odveze. Za to im ne možemo dati prateći list jer mi sakupljamo samo otpad od kućanstva ali ne i proizvodni otpad. U razgovoru sa tvrtkom Nevkoš dobili smo informaciju da im je problem neisplativost takvog prikupljanja. Dio općina i gradova povremeno organizira i sufinancira troškove kako bi pomogli poljoprivrednicima. Postoji više načina u kojem smjeru se može pokušati riješiti problem o čemu je potrebno razgovarati.
 • Kontaktiran je vlasnik koji je izrazio stajalište da bi Kom-Ilok trebao očistiti cijelu površinu njegove čestice. Stajališta smo da je njegov zahtjev uglavnom neosnovan budući da je cijela čestica koja graniči sa grobljem potpuno zarasla visokim raslinjem dok je samo rubni dio onečišćen otpadom kojeg su korisnici groblja ostavili nepropisno. Obvezali smo se vlasniku da ćemo u zimskom periodu kad bude manje posla na održavanju očistiti i raskrčiti pojas od 5-10 m uz granicu.
 • Zbog trenutno velikog obima posla na izgradnji nogostupa u Ul. Stjepana Radića, potom povećan broj puknuća koji je još uvijek izražen te planiranog posla u sklopu nadolazećeg projekta smanjenja gubitaka u vodoopskrbnom sustavu, procjenjujemo da nećemo biti u mogućnosti krenuti za radovima prije 1. prosinca kada će se obim ostalih radova znatno smanjiti. Nadalje, cijeli posao bi trebao prema planu biti i završen tijekom prosinca.
 • U više navrata smo apelirali na korisnike da nam dojavljuju takve infomacije kako bi mogli pravodobno reagirati što je većina korisnika i prihvatilo. Ipak, za ovu pojavu u Ulici Matije Gupca i na Šokačkom brdu nismo imali nikakvu informaciju o primjedbi potrošača. Neovisno o tome, pratimo plan održavanja odn. ispiranja ulica određenom učestalošću kako bismo spriječili bilo kakve pojave boje, mirisa i okusa vode tako da je nedavno obavljeno ispiranje i u spomenutim ulicama. Nismo u ovom slučaju primijetili pojavu bilo kakvog odstupanja od standarda. Uvijek ostaje mogućnost pojave odstupanja i zbog dotrajalih internih cijevi u kućanstvu a prema iskustvu i upotreba protočnih bojlera vrlo često utječe na pojavu stranog okusa vode, tako da uzroci mogu biti razni.
 • Moguće je izraditi letak u kojima korisnike upućujemo na način zbrinjavanja raznih kategorija otpada osim miješanog komunalnog otpada. Tako građani imaju mogućnost preko 20 kategorija odvojeno prikupljenih vrsta otpada odložiti na mobilnom reciklažnom dvorištu koji jednom mjesečno dolaz prema utvrđenom rasporedu. Osim papira i plastike koja se prikuplja na kućnom pragu, korisnici mogu odvojiti tekstil, metal i staklo na zelenim otocima. Građevinski otad se prema dosadašnjoj praksi i dalje može odložiti na odlagalištu „Božino brdo“ gdje se koristi kao materijal za nasipavanje puta uz uvjet izdvajanja svih frakcija koje nisu građevinski otpad te da su komadi otpada relativno manje granulacije. Jedina kategorija otpada koja trenutno predstavlja logistički problem jest krupni otpad kojeg smo dužni jednom godišnje preuzeti besplatno od korisnika a na poziv i više puta uz naplatu troškova. Takav otad moramo odvoziti za Vukovar s time da još nije formirana cijena za takve usluge.
 • U cijelom Iloku je izgrađen sustav mješovite kanalizacije što znači da se fekalne i oborinske vode preko slivnika i cestovnih rešetki miješaju, za razliku od kanalizacijskih sustava u Šarengradu, Bapskoj i Mohovu gdje je izgrađen noviji sustav kojim se prikupljaju i zbrinjavaju samo sanitarne otpadne vode. Poseban problem u Ulici S. Radića u spomenutom dijelu jest taj što ne postoje adekvatni slivnici već samo najobičnije slivničke rešetke direktno na kanalizacijskoj cijevi koja je veoma plitka. Taj problem je već ranije prepoznat kao takav tako da je u sklopu projekta rekosntrukcije Ul.S.Radića obrađen upravo i taj dio s ciljem da se izgradi kanalizacijski kolektor i slivnici prema pravilima struke zajedno sa nogostupom kao dugoročno rješenje. Druga je opcija da se interventno odradi rekonstrukcija samo kanalizacijskog kolektora sa slivnicima bez nogostupa kao kratkoročno rješenje. S obzirom na loše stanje kolektora koje ide od veterinarske stanice pa sve do „Jereta“ nisu moguća druga privremena rješenja.
 • Napravit će se ponuda kad se definira točan obuhvat posla u suradnji sa gosp. Klasanovićem. Ipak, s obzirom na navedeni problem spoticanja ljudi, smatramo da postavljanje rubnjaka može samo pogoršati stanje pa stoga predlažemo umjesto rubnjaka postavljanje plastičnih saća koje se umetnu u šljunak i na taj način ga fiksiraju da se ne rasipa a ipak cijela razina tržnice ostaje u jednoj razini bez izbočina preko kojih bi se ljudi spoticali.
 • Angažirani su određeni ljudski resursi tvrtke na poslu utvrđivanja potrebe za uklanjanjem suhog drveća i eventualne potrebe za sadnjom mladog drveća te će se nakon prikuplenih svih podataka dati prijedlog sa troškovnim predloženih radova.
 • Izvođač radova u Bapskoj i Šarengradu ima na teretu niz propusta i nedostataka koje mora riješti uključujući i navedene kanale. Izvođač se obvezao pokrenuti svoju operativu nakon završetka godišnjih odmora. Izvođaču je u više navrata poslana požurnica te je upozoren da postoji mogućnsot da spomenute nedostatke otklonimo sami o njihovom trošku iz sustege koja im još uvijek nije u cijelosti isplaćena.
 • Dostavljena je ponuda za rušenje bunara sa sanacijom prostora. Radovi nisu odobreni narudžbenicom. Postoje informacije da se mjesni odbor ne slaže sa predloženim rješenjem rušenja već da se želi obnova starog bunara. Sa ovim je upoznat i g. Kovač koji se obavezao prikupiti točne informacije što mjesni odbor želi.