Javna nabava Grada Iloka

Financijski izvještaji

PODACI O NARUČITELJU

  • Grad Ilok
  • Trg Nikole Iločkog 13, 32236 Ilok
  • +385 (0)32/592-950
  • +385 (0)32/592-950
  • grad.ilok@ilok.hr
  • 83038408398
  • HR7724120091815400002
  • http://www.ilok.hr

KONTAKT OSOBA


SUKOB INTERESA

Sukladno članku 80. ZJN 2016 predstavnici naručitelja obvezni su potpisati izjavu o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa te je ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene.

Nadalje, naručitelj je obvezan na temelju izjava svojih predstavnika na svojim internetskim stranicama objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ZJN 2016 ili s njim povezane osobe u sukobu interesa ili obavijest da takvi subjekti ne postoje te ih ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene.


PLAN NABAVE

Temeljem članka 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) naručitelj je obvezan donijeti plan nabave za proračunsku ili poslovnu godinu te ga ažurirati prema potrebi. Plan nabave i sve njegove kasnije promjene javni naručitelj obvezan je objaviti na internetskim stranicama.

REGISTAR UGOVORA JAVNE NABAVE

JAVNA NABAVA U TIJEKU

  • Natječaj za idejno urbanističko-krajobrazno-likovno rješenje spomen-parka žrtvama stradalim u Domovinskom ratu u Iloku

Grad Ilok objavio je Javni, opći, I. Stupnja složenosti u jednom stupnju, anonimni, anketni i za realizaciju natječaj za idejno urbanističko-krajobrazno-likovno rješenje spomen-parka žrtvama stradalim u Domovinskom ratu u Iloku. Tekst natječaja, kao i svu potrebnu dokumentaciju možete pronaći u Elektronskom oglasniku javne nabave kao i na službenim stranicama Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek (http://www.gfos.unios.hr/natjecaj-za-idejno-urbanisticko-krajobrazno-likovno-rjesenje-spomen-parka-zrtvama-stradalim-u-domovinskom-ratu-u-iloku). Pozivamo sve zainteresirane da podnesu svoje prijave.

Odgovore na pitanja natjecatelja možete pronaći na sljedećoj poveznici:

Obavijest natjecateljima vezano za dostavu natječajnih radova

Rezultati Natječaja za idejno urbanističko-krajobrazno-likovno rješenje Spomen parka žrtvama stradalim u Domovinskom ratu u Iloku

TEHNIČKE KONZULTACIJE

  • Još nema unosa tehničkih konzultacija

Temeljem članka 198. stavaka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16), a s ciljem analize tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom, poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na tehničke konzultacije radi razmjene informacija, prijedloga i savjeta, koji mogu biti važni u planiranju i provedbi postupaka nabave te izradi dokumentacije o nabavi, poštujući načela zabrane diskriminacije i transparentnosti.


JEDNOSTAVNA NABAVA U TIJEKU

PROVEDENA JEDNOSTAVNA NABAVA

Temeljem članka 12. stavak 1. točka 1. ZJN 2016, ZJN 2016 ne primjenjuje se na nabavu:
a) robe i usluga te provedbu projektnih natječaja procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kuna
b) radova procijenjene vrijednosti manje od 500.000,00 kuna

Temeljem članka 15. stavak 2. ZJN 2016 pravila, uvjete i postupke jednostavne nabave utvrđuje naručitelj općim aktom, uzimajući u obzir načela javne nabave te mogućnost primjene elektroničkih sredstava komunikacije. Temeljem stavka 3. istog članka naručitelj je obvezan opći akt te sve njegove kasnije promjene objaviti na internetskim stranicama.

Temeljem članka 15. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16) i temelju članka 42. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 19/19 i 4/20), Gradsko vijeće Grada Iloka na svojoj 10. sjednici održanoj dana 28. svibnja 2020. godine donosi: Pravilnik o provođenju postupka Jednostavne nabave

Danom stupanja na snagu navedenog Pravilnika, Služba za javnu nabavu prestaje voditi zaseban registar postupaka nabave i sklopljenih ugovora i narudžbenica roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna i radova do 500.000,00 kuna, a sve jednostavne nabave procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 10.000,00 kuna vodit će u jedinstvenom registru ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma.