Izvještaji gradonačelnice

Izvještaji gradonačelnice

2020.

  • Temeljem članka. 35.b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01., 60/01. – vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15., 123/17. i 98/19.) i članka 42. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13., 4/18., 9/19.), Gradonačenica Grada Iloka dostavlja Izvješće o obavljanju poslova iz djelokruga gradonačelnice za razdoblje od 1. siječnja 2020. do 30. lipnja 2020:

    Izvješće o obavljanju poslova iz djelokruga gradonačelnice za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine

    Preuzmite dokument:

    Polugodišnje Izvješće o obavljanju poslova iz djelokruga gradonačelnice

2018.

2017.

2013.-2017.