Gradsko vijeće i mjesni odbori Grada Iloka


Gradsko vijeće

 • Marija Dobošević (pred. Gradskog vijeća)
 • Mirjana Supek (zam. pred. Gradskog vijeća)
 • Ljiljana Kolarec
 • Jugoslav Savić
 • Anka Lomjansky Perković
 • Hrvoje Bošnjaković
 • Mario Karačić
 • Ante Šućurović
 • Ivica Torma
 • Zrinka Čobanković
 • Stjepan Kovčalija
 • Ivana Matković
 • Luka Đipanović
 • Zvonimir Dragun
 • Anna Pucovsky
 • Pero Ćorić

Vijeća nacionalnih manjina

 • Vladimir Knapček – predsjednik Vijeća slovačke nacionalne manjine
 • Zlatko Pucovski - zamjenik predsjednika
 • Slobodan Savić - predsjednik Vijeća srpske nacionalne manjine
 • Svetlana Bastajić - zamjenik predsjednika

Poslovi tijela:

Gradsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru prava i dužnosti lokalne samouprave te obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

 • Donosi Statut Grada;
 • Donosi poslovnik o radu Gradskog vijeća;
 • Donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada;
 • Donosi odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada;
 • Donosi proračun i završni račun Grada, kao i odluke o izvršenju proračuna te odluku o privremenom financiranju;
 • Donosi akte o uspostavljanju dugoročne i trajne suradnje sa pojedinim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i odluke o uspostavljanju i ostvarivanju suradnje s odgovarajućim lokalnim i regionalnim jedinicama drugih država;
 • Raspisuje referendum;
 • Bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika Vijeća, radna tijela Vijeća, imenuje i razrješuje i druge osobe određene Statutom;
 • Uređuje ustrojstvo i djelokrug gradskih upravnih odjela;
 • Osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Grad;
 • Obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom ili drugim propisom.

Mjesni odbori

 • Vijeće mjesnog odbora Ilok
 • konstituirano je 10. prosinca 2019. god. sa izabranom predsjednicom Dubravkom Tomšik
 • Vijeće mjesnog odbora Bapska
 • konstituirano je 11. prosinca 2019. god. sa izabranim predsjednikom Franjom Kolakom
 • Vijeće mjesnog odbora Šarengrad
 • konstituirano je 10. prosinca 2019. god. sa izabranim predsjednikom Perom Ćorićem
 • Vijeće mjesnog odbora Mohovo
 • konstituirano je 11. prosinca 2019. god. sa izabranim predsjednikom Antunom Biluškovićem

Uloga tijela:

Svrha i zadatak Mjesnih odbora je da se brinu o podizanju kvalitete življenja na svom području, a posebno o:

 • uređenju područja mjesnog odbora,
 • poboljšanje kvalitete stanovanja i življenja,
 • obavljanju komunalnih i drugih uslužnih djelatnosti,
 • osiguravanju potreba mještana u oblasti društvene brige o djeci, obrazovanju i odgoju, javnom zdravlju,
 • zaštiti okoliša,
 • socijalnoj skrbi,
 • osiguranje potreba u kulturi, tjelesnoj kulturi i sportu.