Savjet mladih Grada Iloka

Savjet mladih Grada Iloka

Savjet mladih Grada Iloka savjetodavno je tijelo Grada Iloka koje je osnovano u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život te informiranja i savjetovanja mladih u Gradu Iloku.

ČLANOVI (mandat 2016.-2019.)

  1. Sanja Heraković - predsjednica
  2. Donna Danijela Dragun - zamjenica predsjednice
  3. Filip Petrik - član
  4. Goran Popović - član
  5. Marina Rukovanjski - član
  6. Maja Vražić - član
  7. Ivana Petrik - zamjenica člana
  8. Katarina Kalfić - zamjenica člana
  9. Josip Kovač - zamjenik člana
  10. Dubravka Klepica - zamjenica člana

Anketa

Dragi mladi, ukoliko imate između 15 i 30 godina i s područja ste Grada Iloka, molimo vas da izdvojite desetak minuta za ispunjavanje ove anonimne ankete. Anketu provodi Savjet mladih Grada Iloka, a cilj joj je ispitati probleme, potrebe i mišljenja mladih s prebivalištem ili boravištem na području Grada Iloka. Pitanja se odnose na vaše opće podatke, podatke o školovanju, zaposlenju te provođenju slobodnoga vremena. Uz to, anketa ispituje i vaše mišljenje o problemima mladih te mogućnosti razvijanja aktivnosti i sadržaja za mlade na području Grada Iloka.

Savjet mladih savjetodavno je tijelo koje djeluje pri Gradskom vijeću Grada Iloka, a koje može sudjelovati na sjednicama Gradskoga vijeća te raspravljati o pitanjima vezanim uz mlade na području Grada te predlagati Gradskom Vijeću mjere kojima će se unaprijediti status mladih u Gradu. Upravo nam je zato ova anketa važna za daljnji rad.

Vaši će nam odgovori, dakle, pomoći u boljem uviđanju problema s kojima se mladi susreću te vaših potreba te nam pomoći da što ozbiljnije pristupimo poboljšanju kvalitete života mladih na području Grada Iloka. Stoga vas molimo da ispunite ovu anonimnu anketu i unaprijed vam zahvaljujemo na sudjelovanju!

Anketa Savjeta mladih Grada Iloka