Program utroška sredstava od prodaje obiteljskih kuća i stanova u državnom vlasništvu na području posebne državne skrbi za Grad Ilok u 2018. godini

Na temelju članka 16. Uredbe o uvjetima za kupnju obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu na područjima posebne državne skrbi („Narodne novine“ br. 19/11, 56/11 i 03/13) sukladno Ugovoru od 29.08.2014. godine i članka 28. Statuta Grada Iloka ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13), Gradsko vijeće Grada Iloka na svojoj 8. sjednici održanoj 08. veljače 2018. godine donosi

 

 

PROGRAM

utroška sredstava od prodaje obiteljskih kuća i stanova u državnom vlasništvu na području posebne državne skrbi za Grad Ilok u 2018. godini

 

 

Članak 1.

Od prodaje obiteljskih kuća i stanova u državnom vlasništvu na području Grada Iloka u 2018. godini planiraju se sredstva u iznosu od 450.000,00 kuna.

 

Članak 2.

Sredstva iz članka 1. ovog Programa koristit će se za ulaganje u komunalnu infrastrukturu Grada Iloka i to za:

  • uređenje nerazvrstanih cesta............................................................300.000,00 kn
  • sanacija klizišta...............................................................................100.000,00 kn
  • izgradnja mrtvačnice u Mohovu..........................................................50.000,00 kn
  • Ukupno:                                                                                         450.000,00 kn

 

Članak 3.

Za realizaciju ovog programa zadužuje se gradonačelnik.

 

Članak 4.

Ovaj program stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku« Vukovarsko-srijemske županije.


Program-utroska_sredstava_od_prodaje_obiteljskih_kuca_ili_stanova_u_vl_RH_na_podrucju_PDS_GI_2018.docx