ODLUKA o ustrojavanju službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija Grada Iloka


Članak 1.

Ovom odlukom ustrojava se posebni službeni Upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (dalje u tekstu: Upisnik) kojeg je Grad Ilok u obvezi voditi u skladu sa odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15) i Pravilnikom o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o osvarivanju prava na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 83/14).

Članak 2.

Upisnik će voditi imenovani službenik za informiranje koji je dužan poduzeti sve radnje i mjere radi urednog vođenja Upisnika te postupati u skladu da ovlastima propisanim Zakonom.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije.