PRAVILNIK o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija Grada Iloka


I. Opće odredbe

Članak 1.

U postupku ostvarivanja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija primjenjuju se odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15).

Članak 2.

Ovim se Pravilnikom o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija Grada Iloka (u daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuju uvjeti pod kojima »Korisnik prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija« (u daljnjem tekstu: korisnik), koji je svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba, ostvaruje pravo na pristup informacijama koje posjeduje, kojima raspolaže Grad Ilok kao tijelo javne vlasti, pravila postupka u kojem ovlaštenik prava na informaciju ostvaruje svoje pravo na pristup informacijama, a Grad Ilok ispunjava svoju obvezu omogućavanja pristupa zatraženoj informaciji te ograničenja prava na pristup informacijama.

Članak 3.

U skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama: - »Informacija« je svaki podatak koji posjeduje Grad Ilok kao tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis) koji je Grad Ilok izradio sam ili u suradnji s drugim tijelima ili dobio od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi sa organizacijom i radom Grada Iloka. - »Pravo na pristup informacijama« obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu Grada Iloka da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom. - »Ponovna uporaba« znači uporabu informacija Grada Iloka od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihovog djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu.

Članak 4.

Grad Ilok ima obvezu na internetskim stranicama objaviti na lako pretraživ način informacije koje posjeduje i kojima raspolaže iz svog djelokruga rada sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama, na temelju članka 1. ovog Pravilnika i članka 100. i 101. Statuta Grada Iloka.

II. Službenik za informiranje

Članak 5.

Grad Ilok je obvezan radi osiguravanja prava na pristup informacijama donijeti Odluku kojom će odrediti posebnu službenu osobu mjerodavnu za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama (u daljnjem tekstu: službenik za informiranje).

Članak 6.

Službenik za informiranje može biti isključivo osoba zaposlena u Gradu Iloku.

Članak 7.

Grad Ilok je obvezan upoznati javnost sa službenim podacima o službeniku za informiranje službenom objavom na internet stranici na lako pretraživ način.

Članak 8.

Službenik za informiranje obavlja poslove redovitog objavljivanja informacija, sukladno unutarnjem ustroju Grada Iloka, kao i rješavanja pojedinačnih zahtjeva za pristup informacijama i ponovne uporabe informacija.

Članak 9.

Službenik za informiranje unaprjeđuje način obrade, razvrstavanja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad Grada Iloka.

Članak 10.

Službenik za informiranje osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva - korisnicima u vezi s ostvarivanjem prava utvrđenih Zakonom o pravu na pristup informacijama i pratećim propisima: - zaprima usmeni i pisani zahtjev podnositelja zahtjeva, - postupa po zaprimljenom usmenom i pisanom zahtjevu podnositelja zahtjeva, - ustupa informacije podnositelju zahtjeva po zaprimljenom zahtjevu (neposrednim davanjem informacije, davanjem informacije pisanim putem, uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju, dostavljanjem preslika dokumenta koji sadrži traženu informaciju, na drugi način koji je prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji), - obavještava podnositelja zahtjeva o tome gdje je, kada i kako tražena informacija objavljena, - obavještava podnositelja zahtjeva o produženju roka za dostavu informacije, - u slučaju nepotpunog ili nerazumljivog zahtjeva bez odgode poziva podnositelja zahtjeva da ga ispravi, - ukoliko podnositelj zahtjeva ne ispravi zahtjev na odgovarajući način zadržava pravo da nepotpun ili nerazumljiv zahtjev odbaci po rješenju Grada Iloka u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama, - upućuje podnositelja zahtjeva na naknadu stvarnih materijalnih troškova nastalih u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije, - zaprimljene zahtjeve upisuje u službeni Upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija po redoslijedu zaprimljenih zahtjeva.

Članak 11.

Službenik za informiranje obavlja i druge poslove određene ovim Pravilnikom i drugim aktima.

III. Službeni upisnik

Članak 12.

Službeni Upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (u daljnjem tekstu: Upisnik), u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama vodi službenik za informiranje.

Članak 13.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama prema evidenciji iz Upisnika, službenik za informiranje dostavlja Povjereniku za prethodnu godinu najkasnije do 31. siječnja tekuće godine.

IV. Ograničenja prava na pristup informaciji

Članak 14.

Grad Ilok ograničit će pristup informacijama u skladu sa člankom 15. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15).

Članak 15.

Grad Ilok ograničit će pristup informacijama koje se tiču svih postupaka koje vode nadležna tijela u prethodnom i kaznenom postupku za vrijeme trajanja tih postupaka.

Članak 16.

Grad Ilok može ograničiti pristup informaciji:

- ako je informacija klasificirana stupnjem tajnosti, sukladno zakonu kojim se uređuje tajnost podataka, - ako je informacija poslovna ili profesionalna tajna, sukladno zakonu, - ako je informacija porezna tajna, sukladno zakonu, - ako je informacija zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka, - ako je informacija zaštićena propisima kojima se uređuje pravo intelektualnog vlasništva, osim u slučaju izričitoga pisanog pristanka nositelja prava, - ako je pristup informaciji ograničen sukladno međunarodnim ugovorima ili se radi o informaciji nastaloj u postupku sklapanja ili pristupanja međunarodnim ugovorima ili pregovora s drugim državama ili međunarodnim organizacijama , do završetka postupka, ili se radi o informaciji nastaloj u području održavanja diplomatskih odnosa, - u ostalim slučajevima utvrđenim zakonom.

Članak 17.

Grad Ilok može ograničiti pristup informaciji ako postoje osnove sumnje da bi njezino objavljivanje:

- onemogućilo učinkovito, neovisno i nepristrano vođenje sudskog, upravnog ili drugog pravno uređenog postupka, izvršenje sudske odluke ili kazne, - onemogućilo rad tijela koja obavljaju upravni nadzor, inspekcijski nadzor, odnosno nadzor zakonitosti.

Članak 18.

Grad Ilok može ograničiti pristup informaciji ako je:

- informacija u postupku izrade unutar jednog ili među više tijela javne vlasti, a njezino bi objavljivanje prije dovršetka izrade cjelovite i konačne informacije moglo ozbiljno narušiti proces njezine izrade, - ako je informacija nastala u postupku usuglašavanja pri donošenju propisa ili drugih akata te u razmjeni stavova i mišljenja unutar jednog ili među više tijela javne vlasti, a njezino bi objavljivanje moglo dovesti do pogrešnog tumačenja sadržaja informacije, ugroziti proces donošenja propisa i akata ili slobodu davanja mišljenja i izražavanja stavova. Pristup informaciji iz stavka 1. točke 1. ovog članka može se ograničiti i nakon što je informacija dovršena, osobito ako bi ta objava ozbiljno narušila proces odlučivanja i izražavanja mišljenja ili dovela do pogrešnog tumačenja sadržaja informacije, osima ako postoji prevladavajući javni interes za objavu informacije.

Članak 19.

Informacije kojima se ograničava pravo na pristup zbog razloga navedenih u članku 16. st. 1. točki 5. ovog Pravilnika postaju dostupne javnosti kad to odredi onaj kome bi objavljivanjem informacije mogla biti prouzročena šteta, ali najduže u roku od 20 godina od dana kad je informacija nastala, osim ako zakonom ili drugim propisom nije određen duži rok.

Članak 20.

Ako tražena informacija sadrži i podatak koji podliježe ograničenju iz članka 16. i 17. ovog Pravilnika, preostali dijelovi informacije učinit će se dostupnim. Informacije iz članka 16. i članka 17. postaju dostupne javnosti nakon što prestanu razlozi na temelju kojih je Grad Ilok, kao tijelo javne vlasti, ograničio pravo na pristup informaciji. Grad Ilok je dužan, postupajući po zahtjevu za pristup informaciji iz članka 16. st. 1. točke 2., 3., 4., 5., 6., i 7. i članka 17. i članka 18. st. 1., provesti test razmjernosti i javnog interesa prije donošenja odluke. Za provođenje testa razmjernosti i javnog interesa primjenjuju se odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama.

V. Načini ostvarivanja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Članak 21.

Grad Ilok omogućuje pristup informacijama:

- pravodobnim objavljivanjem informacija o svome radu na primjeren i dostupan način, odnosno davanjem priopćenja, objavom na službenoj internetskoj stranici Grada Iloka, objavom u javnom glasilu i Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske, te objavom na oglasnoj ploči Grada Iloka radi informiranja javnosti, - davanjem informacije korisniku koji je podnio zahtjev na jedan od sljedećih načina:

1. neposrednim davanjem informacije, 2. davanjem informacije pisanim putem, 3. uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju, 4. dostavljanjem preslika dokumenta koji sadrži traženu informaciju, 5. na drugi način koji je prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji.

Korisnik može u zahtjevu za pristup informaciji naznačiti prikladan način dobivanja informacije, a ako ne naznači informacija će se dostaviti na način na koji je podnesen zahtjev, odnosno na najekonomičniji način.

Članak 22.

Ne smatra se zahtjevom za pristup informacijama traženje uvida u cjelokupni spis predmeta, objašnjenja ili uputa vezanih uz ostvarivanje nekog prava ili izvršavanje obveze, izrade analize ili tumačenja nekog propisa, kao ni stvaranje nove informacije.

Članak 23.

Svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.

Članak 24.

U svrhu ponovne uporabe informacija Grad Ilok će na lako pretraživ način objaviti informacije dostupne za ponovnu uporabu, u elektroničkom obliku kad god je to moguće i primjereno. Radi ponovne uporabe informacija Grad Ilok nema obvezu informaciju izraditi, prilagođavati ili izdvajati dijelove informacija ako to zahtjeva nerazmjeran utrošak vremena ili sredstava, niti se od Grada Iloka može zahtjevati da nastavi ažurirati, nadograđivati i pohranjivati informacije u svrhu ponovne uporabe. Na pitanja koja nisu posebno uređena ovim Pravilnikom primjenjuju se na odgovarajući način odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama.

VI. Zahtjev

Članak 25.

Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog (osobno ili telefonskim putem) ili pisanog zahtjeva (fax, pošta, elektronička pošta) nadležnom tijelu. Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji niti se pozvati na primjenu ovog Zakona.

Članak 26.

Ako je zahtjev podnesen usmeno ili putem telefona, sastavit će se službena bilješka, a ako je podnesen putem elektroničke komunikacije smatrat će se da je podnesen pisani zahtjev.

Članak 27.

Zahtjevi u skladu sa odredbom Zakona o pravu na pristup informacijama su:

- Pisani zahtjev sadrži: naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište. Pisani zahtjev također sadrži način na koji korisnik želi pristupiti informaciji, vlastoručni potpis podnositelja zahtjeva, mjesto i datum podnošenja pisanog zahtjeva. - Usmeni zahtjev sadrži iste elemente kao i pisani zahtjev. O usmeno podnesenom zahtjevu, službenik za informiranje sastavit će službenu bilješku kojeg će potpisati korisnik i službenik za informiranje. O usmeno podnesenom zahtjevu koji je podnesen telefonskim putem, službenik za informiranje sastavit će službenu bilješku koju sam vlastoručno potpisuje. - Zahtjev za dopunu ili ispravak dane informacije pored elemenata koje sadrži pisani zahtjev sadrži: datum podnošenja zahtjeva od strane korisnika za pristup informaciji, zatim koja je informacija zatražena, datum zaprimanja informacije, te opis informacija za koje se traži dopuna ili ispravak informacije koja je zatražena, vlastoručni potpis podnositelja zahtjeva, mjesto i datum. - Zahtjev za ponovnu uporabu informacija pored elemenata koje sadrži pisani zahtjev sadrži: informacije koje se žele ponovno upotrijebiti, oblik i način na koji korisnik želi primiti sadržaj traženih informacija, kao i svrhu ponovnog korištenja informacija (komercijalna ili nekomercijalna svrha), vlastoručni potpis podnositelja zahtjeva, mjesto i datum podnošenja pisanog zahtjeva.

Članak 28.

Na temelju zahtjeva za pristup informaciji Grad Ilok odlučit će najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

Članak 29.

Na pristup informacijama ne plaćaju se upravne i sudske pristojbe, ali Grad Ilok ima pravo tražiti od korisnika naknadu stvarnih i materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, sukladno članku 17. Zakona o pravu na pristup informacijama, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije. Na zahtjev korisnika Grad Ilok će dostaviti način izračuna naknade sukladno Kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (»Narodne novine«, broj 12/14, 15/14).

Članak 30.

U slučaju nepotpunog ili nerazumljivog zahtjeva Grad Ilok će bez odgode pozvati podnositelja zahtjeva da ga ispravi u roku od 5 dana od dana zaprimanja poziva za ispravak. Ako podnositelj zahtjeva ne ispravi zahtjev na odgovarajući način, a na temelju dostavljenog se ne može sa sigurnošću utvrditi o kojoj se traženoj informaciji radi, Grad Ilok odbacit će zahtjev rješenjem.

Članak 31.

Ako Grad Ilok ne posjeduje informaciju, a ima saznanja o tijelu koje je posjeduje, dužan je, bez odgode, a najkasnije u roku od osam dana od dana zaprimanja zahtjeva, ustupiti zahtjev tome tijelu, odnosno vlasniku informacije, a o čemu će obavijestiti podnositelja. Rokovi ostvarivanja prava na pristup informaciji računaju se od dana kada je nadležno tijelo javne vlasti zaprimilo ustupljeni zahtjev.

Članak 32.

Rokovi za ostvarivanja prava na pristup informaciji mogu se produžiti za 15 dana, računajući od dana kad je Grad Ilok trebao odlučiti o zahtjevu za pristup informaciji iz razloga propisanih u članku 22. st. 1. Zakona o pravu na pristup informacijama. O produženju rokova Grad Ilok će bez odgode, a najkasnije u roku od 8 dana od dana zaprimanja urednog zahtjeva, obavijestiti podnositelja zahtjeva i navesti razloge zbog kojih je taj rok produžen.

VII. Prijelazne i završne odredbe

Članak 33.

Za rješavanje o zahtjevu za pristup informaciji i zahtjevu za ponovnu uporabu informacija te ostalim pitanjima koja nisu uređena ovim Pravilnikom, neposredno se primjenjuje Zakon o pravu na pristup informacijama.

Članak 34.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije.

Preuzmi dokument - dokument